Categories
Cash Ban

The Media’s Cashban Propaganda

The Australian Financial Review has published anti-cash ban propaganda.

#AusPOL #Economy #HeiseSays

The Australian Financial Review has published anti-cash ban propaganda.

Watch on YouTube

References